ေမဓါဝီဘဏ္ခြဲၾကီးအား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂.၁၀.၂၀၁၈ (အဂၤါေန႔) မွစ၍ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ ဘဏ္ခြဲျဖစ္ေသာ ေမဓါဝီဘဏ္ခြဲၾကီးအား ဖြင့္လွစ္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကိစၥအရပ္ရပ္အား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဆင္မလိုက္ဘဏ္ခြဲၾကီးအား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂၇.၈.၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) မွစ၍ မန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိတက္ဆင္မလိုက္ဘဏ္ခြဲ ၾကီးအားဖြင့္လွစ္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိစၥအရပ္ရပ္အား ဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။