၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ မှစ၍ Fixed Deposit (စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း) အတိုးနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်။
? စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း (စာရင်းဟောင်း) – ကျပ်သိန်း(၁,၀၀၀) အောက်
? (၃၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၆.၅၀%
? (၉၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၀၀%
? (၁၈၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၅၀%
? (၂၇၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၇၅%
? (၃၆၅)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈.၀၀%
? စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း (စာရင်းဟောင်း) – ကျပ်သိန်း(၁,၀၀၀) နှင့်အထက်
? (၃၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၆.၅၀%
? (၉၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၀၀%
? (၁၈၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၇၅%
? (၂၇၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈.၀၀%
? (၃၆၅)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈. ၂၅%
? အထူးစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း (စာရင်း သစ်) – ကျပ်သိန်း(၁,၀၀၀) အောက်
? (၃၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၀၀%
? (၉၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၅၀%
? (၁၈၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၇၅%
? (၂၇၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈.၀၀%
? (၃၆၅)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈. ၂၅%
? အထူးစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း (စာရင်းသစ်) – ကျပ်သိန်း(၁,၀၀၀) နှင့်အထက်
? (၃၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၀၀%
? (၉၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၇.၅၀%
? (၁၈၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈.၀၀%
? (၂၇၀)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈. ၂၅%
? (၃၆၅)ရက် အတိုးနှုန်း – ၈. ၅၀%
• (၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သော Special Fixed Deposit (အထူးစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း) စာရင်းအသစ်များသည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည့် အတိုးနှုန်းများအတိုင်းခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
• Fixed Deposit (စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း) စာရင်းအဟောင်းများအနေဖြင့် – (၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့ နှင့် ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် သက်တမ်းစေ့ရောက်ပြီး ဆက်လက်ထားရှိမည့် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း(စာရင်းအဟောင်း)များသည်လည်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည့် အတိုးနှုန်းများအတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *