စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေသွင်းခြင်း နှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းတို့အတွက် အကြိမ်အရေအတွက်ကန့်သတ်မှုမရှိပါ။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက်တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • Bearer or Order Cheque Book ရရှိပါမည်။
 • စာမျက်နှာ ၂၅ ရွက်ပါသော Cheque book တိုင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၁၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။
 • ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် စာရင်း စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထားရှိရမည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (Individual Account)

 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အထက် အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 • နှစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး
 • ပူးတွဲစာရင်းများတွင် အပ်ငွေထုတ်မည့်သူကို တိတိကျကျ ရေးသားပေးရမည်။

(တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး (E Or S) ၊ (၃) ဦးအနက် (၂)ဦး ၊ (၂) ဦးစလုံး စသည်ဖြင့် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးရမည်။

Terms & Conditions

ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း။

 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူလိုပါက ချက်လက်မှတ်အသုံးပြု၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ချက်လက်မှတ် ပေါ်တွင် ပြင်ရာဖျက်ရာရှိပါက စာရင်းပိုင်ရှင်မှ လက်မှတ်ရှည်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။တစ်ဦးချင်း စာရင်းများ တွင် စာရင်းဖွင့်သူ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ် ရေးထိုးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။တစ်ဦးနှင့် အထက်ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်သော စာရင်းများတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်သူနှစ်ဦး ပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ ၊ တစ်ဦးဦးမှ ဖြစ်စေလက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ယူနိုင်ပါ သည်။
 • ကုမ္ပဏီအစုစပ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အာဏာပေးထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • ငွေပမာဏ နှင့် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းရှင် စာရင်းတွင် ငွေလက်ကျန် လုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါ ငွေစုဘဏ်စာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်း ထုတ်ယူနိုင်ရန် Debit _ Authority ပေးထားနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းကို ပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည် စာရင်းရှင်ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။
 • အသုံးမပြုရသေးသော ချက်လက်မှတ်များအား ဘဏ်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန်။