စာရင်းသေအပ်ငွေ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း။

မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းခံစားခွင့်။ အခြားစုငွေစာရင်းများထက်အတိုးနှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေကို (၃၀) ရက် ၊ (၉၀) ရက် ၊ (၁၈၀) ရက် ၊ (၂၇၀) ရက် ၊ (၃၆၅) ရက် စသည့်ကာလများ အလိုက် အပ်နှံနိုင်သည်။
 • အပ်နှံသူအတွက် Fixed Certificate စာရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းကိုအချိန်စေ့တိုင်းအလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးပေးသည့်စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။
 • အတိုးငွေများအား စာရင်းရှင်/ငွေစု စာရင်းများသို့ ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
 • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေထားရန်မလိုပါ။

အတိုးနှုန်း

 • မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်မှ အပ်ငွေအမျိုးအစားအလိုက် အတိုးနှုန်းများကိုအောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားပါသည်။
အတိုးနှုန်း
၆.၀ဝ%
၆.၅၀%
၇.၀၀%
၇.၂၅%
၇.၅၀%
ကာလ (၃၀) ရက် (၉၀) ရက် (၁၈၀) ရက် (၂၇၀) ရက် (၃၆၅) ရက်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (Individual Account)

 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အထက် အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 • နှစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပိုစ်မိတ္တူ
 • ထောက်ခံသူ (၂) ဦး
 • ပူးတွဲစာရင်းများတွင် အပ်ငွေထုတ်မည့်သူကို တိတိကျကျ ရေးသားပေးရမည်။

(တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး (E Or S) ၊ (၃) ဦးအနက် (၂)ဦး ၊ (၂) ဦးစလုံး စသည်ဖြင့် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးရမည်။

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း။

 • စာရင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • စာရင်းသေစာရင်းအားအကောင့်ပိုင်ရှင်မှ Certificate နှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် စာရင်းပိတ်သိမ်းနိုင်ပါ သည်။