သက်ငယ်စာရင်း

လစဉ်ငွေသွင်းခြင်းဖြင့် အတိုးနှုန်းရယူနိုင်ပါသည်။

Product Features

အတိုးနှုန်းမှာ

  • တစ်နှစ်လျှင်  .၂၅ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
  • တစ်နှစ်လျှင်  .၅၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁/-  မှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
  • တစ်နှစ်လျှင်  ၇.၀ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- မှ အထက်)
  • ငွေစုစာအုပ် (ပျောက်ဆုံးပါက ၅၀၀ ကျပ်)
  • ကနဦးသွင်းငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
  • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် ငွေပမာဏ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

  • မွေးစာရင်း သို့မဟုတ် ပုံစံ ၆၆/၆ အိမ်ထောင်စုစာရင်း (ကလေး၏အသက်ကို စိစစ်ရန်အတွက်ပြသရမည့် အထောက်အထား စာရွက်)
  • မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်

Terms & Conditions

  • စာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အုပ်ထိန်းသူကိုယ်တိုင်ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ရမည်။
  • အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပါကသက်ငယ်စာရင်းအား saving account သို့ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။