ဘဏ်အာမခံစာတမ်း (ပြည်တ ွင်း နှင့် ပြည်ပ)

MOB မှ အောက်ပါ ဘဏ်အာမခံ (၂) မျိုးအား ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

  • Performance Guarantee
  • Bid Bond Guarantee
  • ဘဏ်အာမခံစာတမ်း ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခမှာ အာမခံတန်ဖိုး၏ ဝ.၂၅% (၃လ) အနည်းဆုံး ဝန်ဆောင်ခမှာ USD/EUR/SGD = ၅၀ (၃လ)

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

Performance Guarantee

  • ကုမ္ပဏီ Letter head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • စာချုပ်
  • လုံလောက်သည့်ဘဏ်လက်ကျန်ငွေပမာဏ

Bid Bond Guarantee

  • ကုမ္ပဏီ Letter head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • တန်ဒါခေါ်စာ
  • လုံလောက်သည့်ဘဏ်လက်ကျန်ငွေပမာဏ