ဘေလ်ကောက်ခံရေးစနစ်

MOB သည် အောက်ပါ သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဘေလ်ကောက်ခံရေး စနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

  • အကြွေးကောက်ခံရေးစနစ်
  • လက်ငင်းကောက်ခံရေးစနစ်

လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

အကြွေးကောက်ခံရေးစနစ်

  • ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • သွင်းကုန်လိုင်စင် (လိုအပ်ပါက)

လက်ငင်းကောက်ခံရေးစနစ်

  • ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • သွင်းကုန်လိုင်စင် (လိုအပ်ပါက)