စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေသွင်းခြင်း နှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းတို့အတွက် အကြိမ်အရေအတွက်ကန့်သတ်မှုမရှိပါ။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့် အထက်တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • Bearer or Order Cheque Book ရရှိပါမည်။
 • စာမျက်နှာ ၂၅ ရွက်ပါသော Cheque book တိုင်းအတွက် အခွန်အပါအဝင် ၁၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။
 • ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ထားရှိရမည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်အကောင့် ဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအား အခွင့်အာဏာရလက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည် ၊ ရာထူး နှင့် ကုမ္ပဏီအမည်)

Terms & Conditions

ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း။

 • စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူလိုပါက ချက်လက်မှတ်အသုံးပြု၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ချက်လက်မှတ် ပေါ်တွင် ပြင်ရာဖျက်ရာရှိပါက စာရင်းပိုင်ရှင်မှလက်မှတ်ရှည် ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစာရင်းများ တွင် စာရင်းဖွင့်သူကိုယ်တိုင်လက်မှတ် ရေးထိုးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။တစ်ဦးနှင့် အထက်ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်သောစာရင်း များတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်သူနှစ်ဦးပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ ၊ တစ်ဦးဦးမှဖြစ်စေ လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • ကုမ္ပဏီအစုစပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ နှင့်အုပ်ချုပ် ရေး အဖွဲ့အစည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အာဏာပေးထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ငွေထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။
 • ငွေပမာဏနှင့် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းရှင်စာရင်း တွင် ငွေလက်ကျန်လုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါ ငွေစုဘဏ်စာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်း ထုတ်ယူနိုင်ရန် Debit – Authority ပေးထားနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း။

 • စာရင်းရှင်စာရင်းကို ပိတ်လိုပါကမိမိစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူ စာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။
 • အသုံးမပြုရသေးသော ချက်လက်မှတ်များအား ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။