အမှန်းပေါင်ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု

အမှန်းပေါင် (စာချုပ်/ပြေစာ) များကိုအာမခံထားရှိ၍ချေးငွေများချေးယူနိုင်သည်။

ချေးငွေကာလ

 • ၁၂ လ

အတိုးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား

အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၁၂.၀၀%)
ဝန်ဆောင်ခ (၁.၀၀%)
နောက်ကျကြေး (၅,၀၀၀) ကျပ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 • သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ထုတ်ကုန် /သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
 • အမြတ်ခွန်ပြေစာ
 • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံအထောက်အထားများ
 • မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူနှင့် ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ
 • နေထိုင်ကြောင်းရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၏ ထောက်ခံချက်
 • စက်ပစ္စည်းများ၏ပြေစာနှင့်စာချုပ်စာတမ်းများ
 • အာမခံပစ္စည်းများအားရာဖြတ်ဖြတ်ပေးရန်နှင့်မီးအာမခံထားရှိပေးရန်။