ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

လစဉ်ငွေစုခြင်းဖြင့် အတိုးရယူနိုင်ပါသည်။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေး ဘာသာရေး နှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများ စသည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် -၁၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

အတိုးနှုန်းမှာ –

 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၀၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၂၅ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁/-  မှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၅၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- မှ အထက်)
 • အတိုးနှုန်းများကို (၃)လတစ်ကြိမ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးကို လစဉ်လဆန်း (၅)ရက်မှ လကုန်အတွင်း အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပေါ်တွင်တွက်ပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအား အခွင့်အာဏာရလက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည် ၊ ရာထူး နှင့် ကုမ္ပဏီအမည်)

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း။

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်သည်ငွေအသွင်း ၊ အထုတ်နှင့်လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည်ဖြစ်ပါ၍ ငွေစု ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။မိမိ၏စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိ တက်ဘဏ်ခွဲများ၌ ငွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်စား လှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းကိုပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည် ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။ ကျသင့်သောအတိုးနှင့်တကွ စာရင်းလက်ကျန်ငွေများကို ဘဏ်မှထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

လစဉ်ငွေစုခြင်းဖြင့် အတိုးရယူနိုင်ပါသည်။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေး ဘာသာရေး နှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများ စသည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် -၁၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
အတိုးနှုန်းမှာ –
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၀၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၂၅ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁/-  မှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၅၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- မှ အထက်)
 • အတိုးနှုန်းများကို (၃)လတစ်ကြိမ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးကို လစဉ်လဆန်း (၅)ရက်မှ လကုန်အတွင်း အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပေါ်တွင်တွက်ပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအား အခွင့်အာဏာရလက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည် ၊ ရာထူး နှင့် ကုမ္ပဏီအမည်)

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း။

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်သည်ငွေအသွင်း ၊ အထုတ်နှင့်လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည်ဖြစ်ပါ၍ ငွေစု ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။မိမိ၏စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိ တက်ဘဏ်ခွဲများ၌ ငွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်စား လှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းကိုပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည် ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။ ကျသင့်သောအတိုးနှင့်တကွ စာရင်းလက်ကျန်ငွေများကို ဘဏ်မှထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

လစဉ်ငွေစုခြင်းဖြင့် အတိုးရယူနိုင်ပါသည်။

Product Features

 • တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊နှစ်ဦးနှင့် အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေး ဘာသာရေး နှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများ စသည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
 • လက်ကျန်ငွေကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် -၁၀၀၀/- ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

အတိုးနှုန်း

ငွေစုဘဏ်စာရင်းအပ်ငွေ အတိုးနှုန်းမှာ

 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၀၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀/-  မှ  ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၂၅ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀,၀၀၀,၀၀၁/-  မှ  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- အတွင်း)
 • တစ်နှစ်လျှင်  ၆.၅၀ %  ဖြင့်  (ငွေကျပ် –  ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁/- မှ အထက်)

အတိုးနှုန်းများကို (၃)လတစ်ကြိမ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးကို လစဉ်လဆန်း (၅)ရက်မှ လကုန်အတွင်း အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပေါ်တွင်တွက်ပေးပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ကုမ္ပဏီလိုင်စင်
 • ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (MOB တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း နှင့် ဖွင့်လှစ်ချင်သည့် စာရင်းအမျိုးအစား ၊ ဘဏ်စာရင်းအား အခွင့်အာဏာရလက်မှတ်ထိုးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တံဆိပ်တုံး (အမည် ၊ ရာထူး နှင့် ကုမ္ပဏီအမည်)

Terms & Conditions

ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း။

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်သည်ငွေအသွင်း ၊ အထုတ်နှင့်လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည်ဖြစ်ပါ၍ ငွေစု ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်မပါဘဲငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ်ခွင့်မရှိပါ။မိမိ၏စာရင်းထားရှိသော မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိ တက်ဘဏ်ခွဲများ၌ ငွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်စား လှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းပိတ်ခြင်း

 • ငွေစုဘဏ်စာရင်းကိုပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည် ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။ ကျသင့်သောအတိုးနှင့်တကွ စာရင်းလက်ကျန်ငွေများကို ဘဏ်မှထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။