သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း

MOB မှ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်ရာတွင် ၁၀၀% cash deposit ပေးသွင်းရခြင်းအစား Credit Line Limit နှင့် သင့်တော်သည့် Margin လျော့ချပေးသွင်းနိုင်ရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ MOB ဘဏ်သည် International Finance Corporation (IFC) ၏ Global Trade Finance Program (GTFP) ကိုအသုံးပြုပြီး အခြားဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။