ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲကြီးအား ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၇.၈.၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) မှစ၍ မန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲကြီးအားဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စအရပ်ရပ်အား ဆာင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲကြီးအား ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၇.၈.၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) မှစ၍ မန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲ ကြီးအားဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စအရပ်ရပ်အား ဆာင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။