စဉ်
ဘဏ်ခွဲလိပ်စာမြို့နယ် များတိုင်း / ပြည်နယ် ဖုန်းနံပါတ်
ရုံးချုပ်အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈) ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၂၄၆၅၉၄၊ ၂၄၆၅၉၅၊ ၂၄၆၅၉၆၊ ၂၅၁၈၄၃
ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၉၄/၃၉၆) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်)၊ (၈)ရပ်ကွက် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၃၈၄၇၄၁၊ ၂၅၆၂၀၆
(Fax) +၉၅ ၁ ၂၄၁၀၄၃
လမ်းမတော်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၀) ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း လမ်းမတော်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၂၃၀ဝ၈၉၃၊ ၂၁၀၇၃၁
(Fax) +၉၅ ၁ ၂၃၀ဝ၈၄၆၊ ၂၃၀ဝ၈၄၇၊ ၂၃၀ဝ၈၉၁
လသာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၅၅) ၊ လသာလမ်း လသာမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၃၈၁၅၈၅။ ၃၇၁၄၁၃
+၉၅ ၉ ၇၉၅၃၂၄၄၂၆
(Fax) +၉၅ ၁ ၃၈၂၄၀၂၊ ၃၈၁၅၈၃၊ ၃၈၅၈၄
အလုံဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ်(၀၀၁) ၊ သိရိမင်္ဂလာအိမ်ရာ ၊ (Asia World) ကမ်းနားလမ်း အလုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၂၃၀ဝ၈၄၅၊ ၂၃၀ဝ၈၄၉
(Fax) +၉၅ ၁ ၂၃၀ဝ၈၉၅
လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲအမှတ် (၄၀၅/၄၀၆) ၊ အဆောင် (၄) ၊ အောင်မြေသာယာဆုတောင်းပြည့်ရွှေစေတီတော်ဝင်း ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းလှိုင်သာယာမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၉၆၄၈၁၆၅
(Fax) +၉၅ ၁ ၉၆၄၈၁၆၃
ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၁၅၀-A1)၊ မြေညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၅၁၂၃၅၁
+၉၅ ၉ ၇၉၈၉၀၃၃၁၇
(Fax) +၉၅ ၁ ၅၁၀၅၇၂
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (ဂ/၃၄) ၊ အောင်သပြေလမ်း ၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၉ ၂၅၉၃၄၉၂၃၅၊ ၂၅၀၂၇၈၉၈၀၊ ၉၇၀၄၁၉၃၆၃
ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၄) ၊ မြေညီထပ် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၅၃၉၁၈၅၊ ၅၃၉၈၀၉
(Fax) +၉၅ ၁ ၅၀ဝ၆၉၃၊ ၅၀ဝ၆၉၄
၁၀မြောက်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (F1/F2) ၊ သီရိရတနာဈေး ၊ "ဌ" တိုးချဲ့ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၉၆၉၁၇၆၀၊ ၉၆၉၂၂၅၇
(Fax) +၉၅ ၁ ၉၆၉၁၇၆၆
၁၁မြောက်ဒဂုံဘဏ်ခွဲအမှတ် (၈၅၅) ၊ ပင်လုံလမ်းနှင့်ကျောင်းလမ်းထောင့် ၊ (၃၆)ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၅၈၀၃၃၉
(Fax) +၉၅ ၁ ၅၈၀၈၁၇
၁၂တာမွေဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၀၀/၂၀၆) ၊ စက်ရုံလမ်း (၁၃၄ လမ်း နှင့် ၁၃၅ လမ်းကြား) တာမွေမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၁ ၈၂၀၂၀၁၃၊ ၈၂၀၂၀၁၄၊ ၈၂၉၁၁၁၆
(Fax) +၉၅ ၁ ၈၂၀၂၂၄၈
၁၃တောင်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၄၅)မင်္ဂလာလမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း(Fax) +၉၅ ၁ ၅၇၉၇၅၇၊ ၅၇၉၇၉၈
၁၄မေဓါဝီဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၂၇) ၊ မြေညီထပ် ၊ မေဓါဝီလမ်းမကြီး ၊ (ဆ) ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း+၉၅ ၉ ၇၈၀၂၄၂၆၆၉
(Fax) +၉၅ ၁ ၉၆၉၁၁၅၈၊ ၉၆၉၀၄၅၇
၁၅ပဲခူးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၃၆/က)၊ ရွှေမော်ဓောဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့ပဲခူးတိုင်း(Fax) +၉၅ ၅၂ ၂၂၀၁၂၉၄၊ ၂၂၀၁၂၉၅
၁၆တောင်ငူဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၅/၁၃၆)၊ (၆) လမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊
တောင်ငူမြို့ပဲခူးတိုင်း+၉၅ ၉ ၈၉၈၉၉၂၉၃၀
(Fax) +၉၅ ၅၄ ၂၈၂၃၉၆၁၊ ၂၈၂၃၉၆၂၊ ၂၈၂၃၉၆၉
၁၇မန္တလေး(၈၄)လမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ် (၅၉၀)၊ ၈၄ လမ်း ၊(၂၈x၂၉)လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း+၉၅ ၂ ၄၀၂၃၇၀၄၊ ၄၀၂၄၁၂၉
(Fax) +၉၅ ၂ ၄၀၈၆၈၀ဝ
၁၈မန္တလေး(၃၅)လမ်းဘဏ်ခွဲ
တိုက်အမှတ် (၆) ၊ အခန်း (၂၂) ၊ မြေညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း ၊ (၈၁x၈၂) လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း+၉၅ ၂ ၄၀၃၉၄၄၁၊ ၄၀၃၄၂၈၀
+၉၅ ၉ ၂၅၉၉၉၉၆၆၀၊ ၄၀၂၇၁၃၄၆၁၊ ၄၂၄၂၅၄၂၈
၁၉ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၂၃/က) ၊ (၃၄ x ၃၅) လမ်းကြားနှင့် (၇၆ x ၇၇) လမ်းကြား ၊ ရတနာလမ်းသွယ် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း+၉၅ ၉ ၄၄၁၀၂၇၆၁၁
(Fax) +၉၅ ၂ ၄၀၆၄၂၉၈
၂၀နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲမြေကွတ်အမှတ် (၆)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်နေပြည်တော်+၉၅ ၆၇ ၃၄၁၇၂၈၅၊ ၃၄၁၇၂၈၇
(Fax) +၉၅ ၆၇ ၃၄၁၇၂၈၄
၂၁နေပြည်တော်(မြို့မဈေး)
ဘဏ်ခွဲငယ်
ပွဲရုံဆိုင်ခန်းအမှတ် (ပ-၂၄၁)၊ မြို့မဈေး ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ၊် နေပြည်တော်+၉၅ ၆၇ ၄၂၂၆၆၇
(Fax) +၉၅ ၆၇ ၄၂၂၆၆၈၊ ၄၂၂၆၆၉
၂၂ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ် (ဘီ-၅/ခ၊ဂ) ၊ ရတနာလမ်း နှင့် နဝရတ်လမ်းကြား၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀) ၊ ပဒေသာမြို့သစ် ပြင်ဦးလွင်မြို့မန္တလေးတိုင်း+၉၅ ၈၅ ၂၉၅၆၃၊ ၂၉၄၉၅
(Fax) +၉၅ ၈၅ ၂၉၂၄၂
၂၃မူဆယ်ဘဏ်ခွဲအကွက် (၃၅)၊ ဈေးအရှေ့ရပ်၊ ဈေးရပ်ကွက်၊မူဆယ်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်+၉၅ ၈၂ ၂၉၅၁၂၉၀၊ ၂၉၅၁၉၆၂၊ ၂၉၅၁၉၅၄၊ ၂၉၅၁၁၅၉
(Fax) +၉၅ ၈၂ ၂၉၅၁၅၈၈
၂၄မုံရွာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၂၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (နာရီစင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ကြား) ရုံးကြီးရပ်မုံရွာမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်း+၉၅ ၇၁ ၂၂၈၁၆
+၉၅ ၉ ၄၀ဝ၄၇၅၇၅၈
(Fax) +၉၅ ၇၁ ၂၂၆၈၃
၂၅ဝက်လက်ဘဏ်ခွဲဦးပိုင်အမှတ် (က/၁၀၃)၊ အကွက်အမှတ်(၂)၊ ဝက်လက်အရှေ့ပိုင်း၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက၊်ဝက်လက်မြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း+၉၅ ၉ ၄၀၇၈၇၇၀၆၀၊ ၇၆၆၅၅၉၆၄၀
၂၆ရေဦးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၅-က)၊ ဈေးသစ်၊ ဦးပိုင်(၂၃-ခ)၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်း+၉၅ ၇၅ ၄၀၁၃၁၊ ၄၀၅၄၉
+၉၅ ၉ ၄၉၂၆၉၈၂၉၁
(Fax) +၉၅ ၇၅ ၄၀၅၄၉
၂၇ပုဂံဘဏ်ခွဲ
အကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ အကွတ်အမှတ် (၆)၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ပုဂံမြို့မန္တလေးတိုင်း+၉၅ ၆၁ ၆၅၄၆၅
+၉၅ ၉ ၄၃၁၅၉၉၂၉
၂၈ပြည်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၄၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်ရပ၊်ပြည်မြို့ပဲခူးတိုင်း+၉၅ ၅၃ ၂၀၂၆၅၄၈၊ ၂၀၂၅၀ဝ၉၊ ၂၀၂၇၇၈၄၊ ၂၀၂၇၇၈၅
+၉၅ ၉ ၄၃၁၅၉၉၂၉
(Fax) +၉၅ ၅၃ ၂၀၂၅၅၅၃
၂၉ဥသျှစ်ပင်ဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ် (၂၆/၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ် (၁၁-က)ရပ်ကွက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့။ပဲခူးတိုင်း+၉၅ ၅၃ ၄၂၀ဝ၂
(Fax) +၉၅ ၅၃ ၄၂၀ဝ၃
၃၀မြန်အောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၅)၊ ဗောဓိပင်လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မြန်အောင်မြို့ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၄၄ ၅၀ဝ၁၈၊ ၅၀ဝ၁၉၊ ၅၀ဝ၂၁
၃၁မကွေးဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၆)၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ ရန်ဝေးရပ်၊မကွေးမြို.မကွေးတိုင်း+၉၅ ၄၄ ၅၀ဝ၁၈၊ ၅၀ဝ၁၉၊ ၅၀ဝ၂၁
၃၂မင်းလှဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၂၅)၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အထက်မင်းလှမင်းလှမြို့မကွေးတိုင်း+၉၅ ၉ ၂၅၉၁၂၉၉၆၂၊ ၉၆၃၁၂၁၄၄၃၊ ၉၇၀၈၉၇၈၀၁
(Fax) +၉၅ ၆၅ ၂၀၄၅၆၂၉
၃၃တောင်တွင်းကြီးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၅၀)၊ မကွေးလမ်း၊ အုန်းတော(၁)ရပ်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့မကွေးတိုင်း'၉၅ ၉ ၉၇၂၆၇၄၂၄၃၊ ၄၀၁၅၈၄၀၂၇
(Fax) +၉၅ ၆၃ ၅၀၇၆၆၊ ၅၁၁၀၉
၃၄ဇီးကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁)၊ ဦးယောလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဇီးကုန်းမြို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး+၉၅ ၅၃ ၃၄၂၅၆
(Fax) +၉၅ ၅၃ ၃၄၆၄၄
၃၅ပေါင်းတည်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၆)၊ (၉)လမ်း၊ ဈေး(၁)ရပ်ကွက်ပေါင်းတည်မြို့ပဲခူးတိုင်း+၉၅ ၅၃ ၃၉၀၉၃
+၉၅ ၉ ၂၆၀၇၂၀၂၀၂
(Fax) +၉၅ ၅၃ ၃၉၀၉၁၊ ၃၉၀၉၂
၃၆ငပလီဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၄၆/၁)၊ ငပလီလမ်းမကြီး ၊ လင်းသာရပ်ကွက်၊ သံတွဲခရိုင်ငပလီရခိုင်ပြည်နယ်+၉၅ ၄၃ ၂၀၄၂၀၅၈၊ ၂၀၄၂၀၂၅၉
(Fax) +၉၅ ၄၃ ၂၀၄၂၀၅၇
၃၇ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၉)၊ ဥမ္မာဒန္တီလမ်း၊ ရ.ယ.က(၄)၊ပုသိမ်မြို.ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၄၂ ၇၀၅၄၅၊ ၇၀၅၄၆၊ ၇၀၅၄၇၊ ၇၀၅၄၈
+၉၅ ၉ ၄၅၄၂၀၄၆၅၄
၃၈မြောင်းမြဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၁-ခ)၊ ဦးဘချိုလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မြောင်းမြမြို့ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၄၄ ၂၀၂၁၅၅၆၊ ၂၀၂၂၁၈၅
(Fax) +၉၅ ၄၄ ၂၀၂၂၁၉၀၊ ၂၀၂၂၁၉၁
၃၉ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲအမှတ်(၆၂)၊ ဆေးရုံဟောင်းလမ်း၊ ဥယျာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို.ဧရာဝတီတိုင်း'+၉၅ ၄၄ ၂၀၂၁၅၅၆၊ ၂၀၂၂၁၈၅
(Fax) +၉၅ ၄၄ ၂၀၂၂၁၉၀၊ ၂၀၂၂၁၉၁
၄၀ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၄၆ ၂၂၄၀၄၀၇
(Fax) +၉၅ ၄၆ ၂၂၄၀၄၀၅၊ ၂၂၄၀၄၀၆၊ ၂၂၄၀၄၀၈
၄၁ငါးသိုင်းချောင်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၆)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ရေကြည်မြို့နယ် / ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၄၆ ၆၀၆၂၄၊ ၆၀၆၂၅၊ ၆၀၆၂၆၊ ၆၀၆၂၈
(Fax) +၉၅ ၄၆ ၆၀၆၂၇
၄၂အိမ်မဲဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၁၀)၊ မြခွာညိုလမ်း၊ အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်အိမ်မဲမြို့ဧရာဝတီတိုင်း+၉၅ ၉ ၆၉၅၀ဝ၇၅၁၃
(Fax) +၉၅ ၄၂ ၂၀၈၅၇၅၆
၄၃မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆၁)၊ တိုးချဲ့ကမ်းနားလမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့မွန်ပြည်နယ်+၉၅ ၅၇ ၂၀၂၃၃၄၇၊ ၂၀၂၄၀၉၂
+၉၅ ၉ ၄၂၅၈၅၅၈၈
(Fax) +၉၅ ၅၇ ၂၀၂၄၀၈၁၊ ၂၀၂၃၃၄၈၊ ၂၀၂၂၉၀၁
၄၄ဘားအံဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက၊် ဘားအံမြို့ကရင်ပြည်နယ်+၉၅ ၉ ၄၂၅၃၁၄၆၄၄
(Fax) +၉၅ ၅၈ ၂၂၇၃၈၊ ၂၂၇၃၉
၄၅ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၈၃)၊ အလယ်လမ်း၊ ကညုံရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်း+၉၅ ၉ ၄၂၆၈၆၀၇၉၂
(Fax) +၉၅ ၅၉ ၂၃၆၁၂၊ ၂၃၆၁၃
၄၆မြိတ်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၁၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊
မြိတ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်း+၉၅ ၉ ၄၁၀ဝ၅၃၄၇၊ ၇၈၅၁၁၅၃၄၇
(Fax) +၉၅ ၅၉ ၄၁၉၀၁
၄၇ပုလောဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက၊်ပုလောမြို့တနင်္သာရီတိုင်း+၉၅ ၉ ၄၅၁၃၃၀၅၀၇၊ ၆၆၈၃၄၄၈၁၁
Sort