စဉ်
ဘဏ်ခွဲလိပ်စာမြို့နယ် များတိုင်း / ပြည်နယ် ဖုန်းနံပါတ်
ရုံးချုပ်အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ကျောက်တံတားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၈၂၄၆၅၉၄
လမ်းမတော်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၁၀)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်လမ်းမတော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၂၃၀၀၈၄၇
ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၉၄/၃၉၆)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်)၊ (၈)ရပ်ကွက်ပန်းဘဲတန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၂၅၆၂၀၆
ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၁၅၀/အေ-၁) ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီးကမာရွတ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၂၄၆၅၉၆ (လိုင်းခွဲ-၂၀၀၉)
တာမွေဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၀၀-၂၀၆) ၊ စက်ရုံလမ်း (၁၃၄ လမ်းနှင့် ၁၃၅ လမ်းကြား)တာမွေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၈၂၀၂၀၁၃
အလုံဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ် (၀၀၁)၊ သိရိမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ (Asia World) ကမ်းနားလမ်းအလုံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၂၃၀၀၈၄၅
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(ဂ/၃၄)၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းမရမ်းကုန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၈၂၄၆၅၉၄ (လိုင်းခွဲ-၂၀၁၄)
လသာဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၅၅)၊ လသာလမ်း လသာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၃၇၁၄၁၃
မြောက်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(F1/F2)၊ သီရိရတနာဈေး၊ "ဌ" တိုးချဲ့ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၉၆၉၁၇၆၀
၁၀မြောက်ဒဂုံဘဏ်ခွဲအမှတ်(၈၅၅)၊ ပင်လုံလမ်းနှင့်ကျောင်းလမ်းထောင့်၊ (၃၆)ရပ်ကွက် မြောက်ဒဂုံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၅၈၀၃၃၉
၁၁လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၄၀၅/၄၀၆)၊ အဆောင် (၄)၊ အောင်မြေသာယာဆုတောင်းပြည့်ရွှေစေတီတော်ဝင်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်းလှိုင်သာယာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၈၂၄၆၅၉၆ (လိုင်းခွဲ-၂၀၄၃)
၁၂ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၄)၊ မြေညီထပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်ကမာရွတ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၅၀၀၆၉၃
၁၃မေဓါဝီဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၂၇)၊ မြေညီထပ်၊ မေဓါဝီလမ်းမကြီး၊ (ဆ)ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၉၆၉၀၄၅၇
၁၄တောင်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၄၅)၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၀၁-၅၇၉၇၅၇
၁၅မန္တလေး(၈၄)လမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၉၀)၊ ၈၄ လမ်း၊ (၂၈x၂၉)လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၀၂-၄၀၂၃၇၀၄
၁၆မန္တလေး(၃၅)လမ်းဘဏ်ခွဲ
တိုက်အမှတ်(၆)၊ အခန်း(၂၂)၊ မြေညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း၊ (၈၁x၈၂)လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၀၂-၄၀၃၉၄၄၁
၁၇ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၂၃/က) ၊ (၃၄ x ၃၅) လမ်းကြားနှင့် (၇၆ x ၇၇) လမ်းကြား၊ ရတနာလမ်းသွယ် ချမ်းအေးသာဇံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၀၂-၄၀၆၄၂၉၈
၁၈ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ်(ဘီ-၅/ခ၊ဂ)၊ ရတနာလမ်း နှင့် နဝရတ်လမ်းကြား၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀)၊ ပဒေသာမြို့သစ် ပြင်ဦးလွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၀၈၅-၂၀၂၉၂၄၂
၁၉ပုဂံဘဏ်ခွဲ
အကွက်အမှတ်(၆)၊ နွယ်နီလမ်း၊ကျော်စွာရပ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ပုဂံမြို့သစ် / ညောင်ဦးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၀၆၁-၆၅၄၆၅
၂၀နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၆)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ဥတ္တရသီရိနေပြည်တော်ဒေသကြီး၀၆၇-၃၄၁၇၂၈၄
၂၁နေပြည်တော်(မြို့မဈေး)
ဘဏ်ခွဲငယ်
ပွဲရုံဆိုင်ခန်းအမှတ်(ပ-၂၄၁)၊ မြို့မဈေး ဇမ္ဗူသီရိနေပြည်တော်ဒေသကြီး၀၆၇-၄၂၂၆၆၅
၂၂ပြည်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၄၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်ရပ်ပြည်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၃-၂၀၂၆၅၄၈
၂၃တောင်ငူဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၁၅/၁၃၆)၊ (၆)လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊
တောင်ငူပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၄-၂၈၂၃၉၆၁
၂၄ပေါင်းတည်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၆)၊ (၉)လမ်း၊ ဈေး(၁)ရပ်ကွက်ပေါင်းတည်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၃-၃၉၀၉၃
၂၅ဥသျှစ်ပင်ဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၂၆/၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ် (၁၁-က)ရပ်ကွက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် /ဥသျှစ်ပင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၃-၄၂၀၀၂
၂၆ပဲခူးဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၃၆/က)၊ ရွှေမော်ဓောဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်ပဲခူးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၂-၂၂၀၁၂၉၄
၂၇ဇီးကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁)၊ ဦးယောလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ဇီးကုန်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၃-၃၄၂၅၆
၂၈မုံရွာဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (နာရီစင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ကြား)၊ ရုံးကြီးရပ်မုံရွာမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၀၇၁-၂၂၈၁၆
၂၉ရေဦးဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၅- က)၊ ဈေးသစ်၊ ဦးပိုင် (၂၃-ခ)၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရေဦးစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၀၇၅-၄၀၁၃၁
၃၀ဝက်လက်ဘဏ်ခွဲဦးပိုင်အမှတ်(က/၁၀၃)၊ အကွက်အမှတ်(၂)၊ ဝက်လက်အရှေ့ပိုင်း၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်ဝက်လက်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၀၇၅-၃၀၀၄၅
၃၁မကွေးဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၁၆)၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ ရန်ဝေးရပ်မကွေးမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၀၆၃-၂၄၀၆၁
၃၂တောင်တွင်းကြီးဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၅၀)၊ မကွေးလမ်း၊ အုန်းတောရပ်တောင်တွင်းကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၀၆၃-၅၀၇၆၆
၃၃မင်းလှဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၃၀၉-က)၊ တာဘောင်ကြီးလမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်မင်းလှမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၀၆၅-၂၀၄၅၆၂၉
၃၄ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၉)၊ ဥမ္မာဒန္တီလမ်း၊ ရ.ယ.က(၄)ပုသိမ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၂-၂၀၂၄၅၅၄
၃၅ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၀၃)၊ ပတ္တမြား(၁)လမ်း၊ ပတ္တမြားရပ်ကွက်ဟင်္သာတဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၄-၂၀၂၁၅၅၆
၃၆မြန်အောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၅)၊ ဗောဓိပင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက် မြန်အောင်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၄-၅၀၀၁၈
၃၇မြောင်းမြဘဏ်ခွဲအမှတ်(၉)၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်မြောင်းမြဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၂-၇၀၅၄၅
၃၈ငါးသိုင်းချောင်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၆)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်ရေကြည်မြို့နယ် / ငါးသိုင်းချောင်းဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၆-၂၂၆၀၆၂၄
၃၉ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ကျောင်းကုန်းဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၆-၂၂၄၀၄၀၅
၄၀အိမ်မဲဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၁၀)၊ မြခွာညိုလမ်း၊ အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်အိမ်မဲဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၀၄၂-၂၀၈၅၇၅၆
၄၁မြိတ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၁၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်
မြိတ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၀၅၉-၄၁၉၀၁
၄၂ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၈၃)၊ အလယ်လမ်း၊ ကညုံရပ်ကွက်ထားဝယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၀၅၉-၂၃၆၁၂
၄၃ပုလောဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ပုလောတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၀၉-၄၅၁၃၃၀၅၀၇
၄၄ဘားအံဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ဘားအံကရင်ပြည်နယ်၀၅၈-၂၂၇၃၈
၄၅မြဝတီဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်မြဝတီကရင်ပြည်နယ်၀၅၇-၂၃၃၄၇
၄၆မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆၁)၊ တိုးချဲ့ကမ်းနားလမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်မော်လမြိုင်မွန်ပြည်နယ်၀၅၇-၂၀၂၃၃၄၇
၄၇ငပလီဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၄၆/၁)၊ ငပလီလမ်းမကြီး ၊ လင်းသာရပ်ကွက်၊ သံတွဲခရိုင်ငပလီရခိုင်ပြည်နယ်၀၄၃-၂၀၄၂၀၅၇
၄၈မူဆယ်ဘဏ်ခွဲအကွက်(၃၅)၊ ဈေးအရှေ့ရပ်၊ ဈေးရပ်ကွက်မူဆယ်ရှမ်းပြည်နယ်၀၈၂-၂၉၅၁၂၉၀
၄၉တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၁၅)၊ နဂါးပွက်ကျောင်းလမ်း၊ နယ်မြေ(၉)ကန်အောက်ရပ်ကွက်တောင်ကြီးရှမ်းပြည်နယ်၀၉-၇၈၈၀၆၆၇၇၅

Sort