စဉ်
ဘဏ်ခွဲလိပ်စာမြို့နယ် များတိုင်း / ပြည်နယ် ဖုန်းနံပါတ်
ရုံးချုပ်အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈) ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၂၄၆၅၉၄ ၊ ၂၄၆၅၉၅ ၊ ၂၄၆၅၉၆
လမ်းမတော်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၀) ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း လမ်းမတော်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၂၃၀၀၈၉၂ ၊ ၂၃၀၀၈၉၃
( Fax ) ၀၁-၂၃၀၀၈၄၆ ၊ ၂၃၀၀၈၄၇
ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၉၄/၃၉၆) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်)၊ (၈)ရပ်ကွက် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁)-၂၅၆၂၀၆ ၊ ၃၈၄၇၄၁
( Fax) ၀၁- ၃၈၅၁၀၉ ၊ ၂၄၆၉၄၅
ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၁၅၀-A1)၊ မြေညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၅၁၀၅၇၂ ၊ ၅၁၂၃၅၁
(Fax) (၀၁) ၅၁၃၂၁၄ ၊
တာမွေဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၀၀/၂၀၆) ၊ စက်ရုံလမ်း (၁၃၄ လမ်း နှင့် ၁၃၅ လမ်းကြား) တာမွေမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၂၀၂၀၁၃ ၊ ၂၀၂၀၁၄ ၊
(Fax) ၀၁-၂၉၀၈၄၄
အလုံဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ်(၀၀၁) ၊ သိရိမင်္ဂလာအိမ်ရာ ၊ (Asia World) ကမ်းနားလမ်း အလုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၂၃၀၀၈၄၅ ၊ ၂၃၀၀၈၉၄ ၊ ၂၃၀၀၈၉၅
(Fax) (၀၁) ၂၃၀၀၈၄၈
ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (ဂ/၃၄) ၊ အောင်သပြေလမ်း ၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၃၆၈၁၃၃၇ ၊ ၃၅၂၈၅၇၇
Fax) (၀၁) ၃၆၈၂၂၆၄
လသာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၅၅) ၊ လသာလမ်း လသာမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၃၈၁၅၈၃ ၊ ၃၇၁၄၁၃
(Fax) ၀၁-၃၈၁၅၈၄
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး
ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၈၃) ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး(အရှေ့ဘက်တန်း) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၃၇၅၄၂၅
(Fax) (၀၁) ၃၇၅၄၂၇
၁၀မြောက်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (F1/F2) ၊ သီရိရတနာဈေး ၊ "ဌ" တိုးချဲ့ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၉၆၉၁၇၆၀ ၊ ၉၆၉၁၇၆၆
(Fax) (၀၁) ၉၆၉၁၉၄၀
၁၁မြောက်ဒဂုံဘဏ်ခွဲအမှတ် (၈၅၅) ၊ ပင်လုံလမ်းနှင့်ကျောင်းလမ်းထောင့် ၊ (၃၆)ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၅၈၀၃၃၉ ၊ ၅၈၀၅၆၀
(Fax) (၀၁) ၅၈၀၇၇၃
၁၂လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲအမှတ် (၄၀၅/၄၀၆) ၊ အဆောင် (၄) ၊ အောင်မြေသာယာဆုတောင်းပြည့်ရွှေစေတီတော်ဝင်း ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းလှိုင်သာယာမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၉၆၄၈၁၆၃
(Fax) (၀၁) ၉၆၄၈၁၆၄ ၊ ၉၆၄၈၁၆၅
၁၃ဆင်မလိုက်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၄) ၊ မြေညီထပ် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၅၃၉၁၈၅ ၊ ၅၃၉၈၀၉
(Fax) (၀၁) ၅၀၀၆၉၃
၁၄မေဓါဝီဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၂၇) ၊ မြေညီထပ် ၊ မေဓါဝီလမ်းမကြီး ၊ (ဆ) ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း(၀၁) ၈၉၃၂၄၈၇၇၅၊ ၈၉၃၂၄၉၅၁၁
(Fax) ၉၆၉၁၁၅၈ ၊ ၉၆၉၀၄၅၇
၁၅တောင်ဥက္ကလာပဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၄၅)မင်္ဂလာလမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၀၉-၈၉၈၉၈၆၆၃၀၊၀၉-၈၉၈၉၈၆၆၄၀၊
(fax) - (၀၁) ၅၇၉၇၅၇, ၅၇၉၇၉၈
၁၆မန္တလေး(၈၄)လမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ် (၅၉၀)၊ ၈၄ လမ်း ၊(၂၈x၂၉)လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း(၀၂) ၄၀၃၄၃၈၄
(Fax) (၀၂) ၄၀၃၉၃၃၅ ၊ ၄၀၃၂၇၁၁
၁၇မန္တလေး(၃၅)လမ်းဘဏ်ခွဲ
တိုက်အမှတ် (၆) ၊ အခန်း (၂၂) ၊ မြေညီထပ်၊ ၃၅ လမ်း ၊ (၈၁x၈၂) လမ်းကြား ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း(၀၂) ၄၀၃၉၄၄၁ ၊ ၄၀၃၉၄၄၃
(Fax) (၀၂) ၄၀၃၉၄၄၂
၁၈ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၂၃/က) ၊ (၃၄ x ၃၅) လမ်းကြားနှင့် (၇၆ x ၇၇) လမ်းကြား ၊ ရတနာလမ်းသွယ် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်း(၀၂) ၄၀၆၄၂၉၈
(Fax) (၀၂) ၄၀၆၉၃၂၈
၁၉ပုဂံဘဏ်ခွဲ
အကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ အကွတ်အမှတ် (၆)၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ပုဂံမြို့မန္တလေးတိုင်း(၀၆၁) ၆၅၄၆၃
(Fax) (၀၆၁) ၆၅၄၆၄ ၊ ၆၅၄၆၅
၂၀ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲ
အခန်းအမှတ် (ဘီ-၅/ခ၊ဂ) ၊ ရတနာလမ်း နှင့် နဝရတ်လမ်းကြား၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀) ၊ ပဒေသာမြို့သစ် ပြင်ဦးလွင်မြို့မန္တလေးတိုင်း(၀၈၅) ၂၉၅၆၃ ၊ ၂၉၄၉၅
(Fax) (၀၈၅) ၂၉၂၄၂
၂၁နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲမြေကွတ်အမှတ် (၆)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်နေပြည်တော်(၀၆၇) ၄၁၇၂၈၅ ၊ ၄၁၇၂၇၉
(Fax) (၀၆၇) ၃၄၁၇၂၈၇
၂၂နေပြည်တော်(မြို့မဈေး)
ဘဏ်ခွဲငယ်
ပွဲရုံဆိုင်ခန်းအမှတ် (ပ-၂၄၁)၊ မြို့မဈေး ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ၊် နေပြည်တော်(၀၆၇) ၄၂၂၆၆၇
(Fax) (၀၆၇) ၄၂၂၆၆၅ ၊ ၄၂၂၆၆၈
၂၃ရေဦးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၅-က)၊ ဈေးသစ်၊ ဦးပိုင်(၂၃-ခ)၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်း(၀၇၅) ၄၀၁၃၁၊ ၄၀၅၁၂
(Fax) (၀၇၅) ၄၀၅၄၉
၂၄ဝက်လက်ဘဏ်ခွဲဦးပိုင်အမှတ် (က/၁၀၃)၊ အကွက်အမှတ်(၂)၊ ဝက်လက်အရှေ့ပိုင်း၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက၊်ဝက်လက်မြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း(၀၇၅) ၃၀၀၆၈ ၊ ၃၀၄၄၂ ၊ ၃၀၀၄၅
(Fax) (၀၇၅) ၃၀၀၃၃
၂၅မုံရွာဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၂၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ (နာရီစင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ကြား) ရုံးကြီးရပ်မုံရွာမြို့စစ်ကိုင်းတိုင်း(၀၇၁) ၂၆၁၄၃
(Fax) (၀၇၁) ၂၂၆၈၃ ၊ ၂၂၂၄၆
၂၆ပဲခူးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၃၆/က)၊ ရွှေမော်ဓောဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့ပဲခူးတိုင်း(၀၅၂) ၂၂၀၁၂၉၆ ၊ ၂၂၀၁၂၉၇
(Fax) (၀၅၂) ၂၂၀၁၂၉၅
၂၇ပြည်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၄၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်ရပ၊်ပြည်မြို့ပဲခူးတိုင်း(၀၅၃)၂၇၇၈၅
(Fax) (၀၅၃) ၂၅၀၃၉ ၊ ၂၇၇၈၄
၂၈ပေါင်းတည်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၆)၊ (၉)လမ်း၊ ဈေး(၁)ရပ်ကွက်ပေါင်းတည်မြို့ပဲခူးတိုင်း(၀၅၃) ၃၉၀၉၃
(Fax) (၀၅၃) ၃၉၀၉၀ ၊ ၃၉၀၉၁
၂၉ဥသျှစ်ပင်ဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ် (၂၆/၁)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ် (၁၁-က)ရပ်ကွက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့။ပဲခူးတိုင်း(၀၅၃) ၄၂၀၀၄
(Fax) (၀၅၃) ၄၂၀၀၁ ၊ ၄၂၀၀၃
၃၀တောင်ငူဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၅/၁၃၆)၊ (၆) လမ်း၊ (၁၅) ရပ်ကွက်၊
တောင်ငူမြို့ပဲခူးတိုင်း(၀၅၄) ၂၃၉၆၉
(Fax) (၀၅၄) ၂၄၆၂၁ ၊ ၂၅၁၀၇
၃၁ဇီးကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁)၊ ဦးယောလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဇီးကုန်းမြို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၀၅၃-၃၄၂၅၆၊ ၀၅၃-၃၄၆၄၄
၃၂မကွေးဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၆)၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ ရန်ဝေးရပ်၊မကွေးမြို.မကွေးတိုင်း(၀၆၃) ၂၅၁၀၆ ၊ ၂၅၁၀၇
(Fax) (၀၆၃) ၂၄၀၅၉
၃၃တောင်တွင်းကြီးဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၅၀)၊ မကွေးလမ်း၊ အုန်းတော(၁)ရပ်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့မကွေးတိုင်း(၀၆၃) ၅၁၁၀၉
(Fax) (၀၆၃) ၅၁၁၁၇ ၊ ၅၀၇၆၆
၃၄မင်းလှဘဏ်ခွဲ
အမှတ်(၂၂၅)၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အထက်မင်းလှမင်းလှမြို့မကွေးတိုင်း(၀၆၅) ၄၅၆၃၂ ၊ ၄၅၂၆၆
(Fax) (၀၆၅) ၄၅၆၃၁
၃၅မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆၁)၊ တိုးချဲ့ကမ်းနားလမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့မွန်ပြည်နယ်(၀၅၇) ၂၀၂၃၃၄၇၊ ၂၀၂၃၃၄၈
(Fax) (၀၅၇) ၂၀၂၄၀၈၁
၃၆ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၈၃)၊ အလယ်လမ်း၊ ကညုံရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်း(၀၅၉) ၂၀၂၃၆၁၄
(Fax) (၀၅၉) ၂၀၂၃၆၁၂ ၊ ၂၀၂၃၆၁၃
၃၇ပုလောဘဏ်ခွဲအမှတ် (၃၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက၊်ပုလောမြို့တနင်္သာရီတိုင်း(၀၅၉) ၃၀၂၆၉ ၊ ၃၀၂၇၀
(Fax) (၀၅၉) ၃၀၂၆၇ ၊ ၃၀၂၆၈
၃၈မြိတ်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၁၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊
မြိတ်မြို့တနင်္သာရီတိုင်း၀၉-၈၇၆၃၀၉၄ ၊ ၀၉-၄၁၀၀၅၃၄၇
(Fax) (၀၅၉) ၄၁၉၀၁ ၊ ၄၁၈၇၉
၃၉မူဆယ်ဘဏ်ခွဲအကွက် (၃၅)၊ ဈေးအရှေ့ရပ်၊ ဈေးရပ်ကွက်၊မူဆယ်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်(၀၈၂) ၅၁၉၅၄ ၊ ၅၁၂၉၀
(Fax) (၀၈၂) ၅၁၅၈၈
၄၀ဘားအံဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက၊် ဘားအံမြို့ကရင်ပြည်နယ်(၀၅၈)၂၂၇၄၀
(Fax) (၀၅၈) ၂၂၇၃၈ ၊ ၂၂၇၃၉
၄၁ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၆) ၂၂၄၀၄၀၇
(Fax) (၀၄၆) ၂၂၄၀၄၀၅ ၊ ၂၂၄၀၄၀၆
၄၂ငါးသိုင်းချောင်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၆)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ရေကြည်မြို့နယ် / ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၆) ၆၀၆၂၄ ၊ ၆၀၆၂၅
(Fax) (၀၄၆) ၆၀၆၂၇
၄၃ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၉)၊ ဥမ္မာဒန္တီလမ်း၊ ရ.ယ.က(၄)၊ပုသိမ်မြို.ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၂) ၂၄၅၅၄
(Fax) (၀၄၂) ၂၄၅၅၆ ၊ ၂၃၇၂၈
၄၄ဟသာၤတဘဏ်ခွဲအမှတ်(၆၂)၊ ဆေးရုံဟောင်းလမ်း၊ ဥယျာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟသာၤတမြို.ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၄) ၂၂၁၉၁
(Fax) (၀၄၄) ၂၁၅၂၂ ၊ ၂၂၁၉၀
၄၅မြန်အောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၅)၊ ဗောဓိပင်လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မြန်အောင်မြို့ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၄) ၅၀၆၆၂ ၊ ၅၀၀၁၈ ၊ ၅၀၀၁၉
၄၆မြောင်းမြဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၁-ခ)၊ ဦးဘချိုလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မြောင်းမြမြို့ဧရာဝတီတိုင်း(၀၄၂) ၇၀၅၄၇
(Fax) (၀၄၂) ၇၀၅၄၅ ၊ ၇၀၅၄၆
၄၇အိမ်မဲဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၁၀)၊ မြခွာညိုလမ်း၊ အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်အိမ်မဲမြို့ဧရာဝတီတိုင်း(၀၉) ၆၉၅၀၀၇၅၁၃ ၊ ၈၉၀၃၀၉၃ (Fax) (၀၄၂) ၈၅၇၅၅၊ ၈၅၇၅၆
၄၈ ငပလီဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၄၆/၁)၊ ငပလီလမ်းမကြီး ၊ လင်းသာရပ်ကွက်၊ သံတွဲခရိုင်ငပလီရခိုင်ပြည်နယ်(၀၄၃) ၂၀၄၂၀၅၇၊ ၂၀၄၂၀၅၈ (Fax) (၀၄၃) ၂၀၄၂၀၅၉
Sort