ဆက်သွယ်ရန်

Please use the form below to contact us. We will get back to you as quick as possible.  မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်ရုံးချုပ်

  လိပ်စာ

  အမှတ် (၁၆၆/၁၆၈)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

  ဖုန်း ၊

  +၉၅ ၁ ၂၄၆၅၉၄၊ ၂၄၆၅၉၅၊ ၂၄၆၅၉၆

  ဖက်စ် ၊

  +၉၅ ၁ ၂၅၁၈၄၀၊ ၂၅၁၈၄၅

  ရုံးဖွင့်ချိန်

  နံနက် ၉:၃၀ မှ နေ့လည် ၃:၀၀ အထိ